Website policies

Website Policies

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
(สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานกล้องวงจรปิด)

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
(สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน)

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
(สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ)

นโยบายการใช้คุกกี้
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)